CARITAS PARAFIALNA

Zespoł Parafialny Caritas w Żydowie

W związku ze zmianą na urzędzie proboszcza naszej parafii dnia 12.01.2020 roku na podstawie uchwały nr 1/2020 został zmieniony skład Zarządu Caritas:

Przewodniczący – ks. Robert Gromek
Prezes – Damian Krysiak
Skarbnik – Elżbieta Minda
Sekretarz – Krystyna Olszowy
CZŁONKOWIE:
Halina Starczewska
Marika Minda
Julian Galek

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie został powołany na podstawie dekretu Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 16.02.2004 roku.

CPa jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji. CPa korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej swojej parafii. Obszarem jej działania jest teren parafii, w której została powołana.

Celem CPa jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

CPa, w ramach posiadanych środków i możliwości, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

Do zadań Caritas Parafii należy w szczególności:
1. Krzewienie i ożywianie miłości oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar klęsk żywiołowych, migrantów i uchodźców,
3. Pomoc społeczna,
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Działalność wymagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
12. Promocja i organizacja wolontariatu

Świętem patronalnym CPa jest Święto Miłosierdzia Bożego.