CARITAS PARAFIALNA

Zespoł Parafialny Caritas w Żydowie

W związku ze zmianą na urzędzie proboszcza naszej parafii dnia 12.01.2020 roku na podstawie uchwały nr 1/2020 został zmieniony skład Zarządu Caritas:

Przewodniczący – ks. Robert Gromek
Prezes – Damian Krysiak
Skarbnik – Elżbieta Minda
Sekretarz – Krystyna Olszowy
CZŁONKOWIE:
Halina Starczewska
Marika Minda
Julian Galek

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie został powołany na podstawie dekretu Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 16.02.2004 roku.

CPa jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji. CPa korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej swojej parafii. Obszarem jej działania jest teren parafii, w której została powołana.

Celem CPa jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

CPa, w ramach posiadanych środków i możliwości, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji.

Do zadań Caritas Parafii należy w szczególności:
1. Krzewienie i ożywianie miłości oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. Prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, ofiar klęsk żywiołowych, migrantów i uchodźców,
3. Pomoc społeczna,
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. Ochrona i promocja zdrowia,
6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Działalność wymagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
12. Promocja i organizacja wolontariatu

Świętem patronalnym CPa jest Święto Miłosierdzia Bożego.

Uśpiony oraz przykryty puchową śnieżną kołderką Zakątek św. Joachima i Anny oraz Lasek Bożego Miłosierdzia.

Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół Niech Boża Opatrzność każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece. Dobrej niedzieli

Samo słowo DZIĘKUJĘ – nie wystarczy, by oddać to, co otrzymaliśmy od Państwa Ireny i Tadeusza Leś

Firma budowlana LEŚ dzisiaj zakupiła oraz przetransportowała do Zakątka św. Joachima i Anny oraz Lasku Bożego Miłosierdzia 120 m kostki brukowej oraz 70m krawężników. Materiał ten posłuży do wyłożenia na wiosnę min. podłoża w drewnianej wiatce. Dzięki otrzymanemu wsparciu kolejny etap naszych prac będzie ukończony.

Dziękujemy również Panu Jerzemu Landowskiemu za owocne rozmowy i pomoc w realizacji w/w przedsięwzięcia.

Jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim, którzy wykazali oraz nadal wykazują swoją aktywność w powstawaniu naszego wspólnego dzieła.

A tak świętujemy w Zakątku św. Joachima i Anny 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. ” Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, bądźmy  dumni, że jesteśmy Polakami”.

Zdjęcia zostały wykonane w obiektywie naszego przyjaciela Pana Aleksandra Andrzejewskiego.

Zawisła wiecha na dachu drewnianej wiaty. Dzięki dobremu sercu Pana Franciszka Łobockiego ofiarodawcy drewna oraz wykonawcy Pana Zbigniewa Statkiewicza prace przy budowie drewnianej biesiadnej wiaty w Zakątku św. Joachima i Anny postępują i dobiegają ku końcowi. Mamy nadzieje, iż nowopowstała wiata będzie już niedługo miejscem biesiadnych spotkań.

” Wydadzą owoc nawet i w starości”. pod takim hasłem dnia 24 lipca 2022 roku z okazji II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych odbyła się Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w intencji seniorów, dobrodziejów oraz ofiarodawców, która została zorganizowana przez Caritas parafii w Żydowie. W święto seniorów został również poświęcony Zakątek św. Joachima i Anny z Lakiem Bożego Miłosierdzia.

” Można tu usiąść wsłuchać się w niebieskie radio ” Cisza”, włączyć program ” Przyroda” i posłuchać wiatru w liściach drzew klonu albo 20 symfonii ptaków na cześć naszego Stwórcy i Pana. Przy takiej muzyce zagłębić się w tajemnicę Różańca, rozważać Mękę Pańską i uświadamiać sobie wielką miłość Boga do człowieka przy sercu Jezusa”. – w taki sposób ks. Robert Gromek zaprosił wszystkich do odwiedzania powstałego dzieła.

Pan Wieczernik przygotował………………………….

…………………. dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
Dzięki min. ofiarności Pana Daniela Bubienia w Lasku Bożego Miłosierdzia został dzisiaj zamontowany stół ofiarny. To miejsce na którym przychodzi Syn Boży w czasie przeistoczenia podczas Mszy świętej. Ołtarz jest jak stół rodzinny, gromadzi razem nas wszystkich, którego rolą jest budzenie pokoju, zgody, harmonii, dawanie radości ze spotkania. Rozsyła nas duchowo nakarmionych, zjednoczonych i wzmocnionych do naszych życiowych zadań dnia codziennego.
Za tydzień dnia 24.07.2022 roku o godz. 13.00 podczas polowej Mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Edwarda Dajczaka z okazji II Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, Zakątek św. Joachima i Anny oraz Lasek Bożego Miłosierdzia zostanie uroczyście poświęcony. Serdecznie ZAPRASZAMY do owocnego udziału w Eucharystii oraz do wspólnego stołu na słodki poczęstunek .

Z małych rzeczy wykonywanych wielkim sercem powstaje piękne miejsce przybliżające człowieka do Pana Boga.

„Wszystko możliwe jest dla tego kto wierzy”( Mk9,23).

I udało się.  Figurka św. Joachima i Anny dnia 24 czerwca 2022 roku została wzniesiona, wita i czeka na pielgrzymów do powstającego  Lasku Bożego Miłosierdzia.

św. Joachim – patron małżonków, stolarzy, garbarzy i handlarzy,

św. Anna – patronka małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.

Na chwałę Bożą, i Jego łaskę w Lasku Bożego Miłosierdzia stanęła figurka anioła. Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Dlatego – ” Niech Twój dobry Anioł Stróż zawsze dogląda Ciebie i będzie Twoim przewodnikiem na trudnej ścieżce Twego życia. Niech zawsze utrzymuje Cię w chwale Jezusa i w swych dłoniach. Niech ochrania Cię pod swymi skrzydłami od wszelkich oszustw tego świata i jego zła”.

cyt. św. Ojca Pio

I stało się…. Na uroczystość Najświętszej  Maryi Panny królowej Polski w Lasku Bożego Miłosierdzia stanęła pierwsza figurka z postacią Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia.

Matko, Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcamy ciało i duszę, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy.

Spraw wiec, Wspomożycielko wiernych, by nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim . Amen

Autorem słów tej modlitwy jest Prymas Tysiąclecia – ksiądz Stefan Wyszyński.

Po rocznym oczekiwaniu, na wzniesieniu w Lasku Bożego Miłosierdzia, na czwartą Niedzielę Zmartwychwstania  Pańskiego stanęła wykonana z cementowego odlewu postać ZBAWICIELA, który z szeroko otwartymi ramionami zaprasza wszystkich, abyśmy w Jego Najświętszym Sercu odnaleźli siłę i pokrzepienie.

Bo „Serce Chrystusa przebite na krzyżu włócznią żołnierza, jest nieustannie otwarte dla ludzi. Wystarczy tylko odpowiedzieć miłością na Jego miłość i wierność na Jego wierność. Z Bożego serca tego źródła życia i świętości, czerpiemy nieprzerwanie siłę do budowania w nas samych i w świecie cywilizacji prawdy i miłości”.

cyt. Jan Paweł II

Rozpoczęte zostały prace postawienia ogrodzenia oraz prace porządkowe w Zakątku św. Joachima i Anny  oraz w Lasku Bożego Miłosierdzia. Wszystkim zaangażowanym oraz wspierającym nas przesyłamy caritasowskie serduszko.

Mamy kolejny plan…. Przygotowujemy się do następnego etapu aranżacji naszego Lasku w Zakątku św. Joachima i Anny. Dzisiaj w jesienne popołudnie zostały przetransportowane kamienie, które pozyskane zostały przez Caritas od Nadleśnictwa Polanów oraz Pani Ireny Łopata a posłużą do planowanej drogi krzyżowej. Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Todysowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Polanów  oraz Pani Irenie za zaangażowanie się i doświadczoną pomoc na rzecz budowy naszego pięknego miejsca. Słowa wdzięczności kierujemy także do naszej rady parafialnej za dostarczoną ziemie, która wiosną zostanie wykorzystana do wyrównania terenu oraz do nasadzeń ozdobnych roślin. Dzięki ludziom dobrej woli oraz wielkiego serca wierzymy , że podołamy przedsięwzięciu którego się podjęliśmy oraz wierzymy , że tworzone miejsce będzie służyć całej wspólnocie

249624746_1936738436514400_2030605248512846668_n

” Bo gdzie jest skarb, tam będzie i serce twoje”(Mt6,21). Kiedy dzielimy się pieniędzmi lub innymi dobrami z bliźnimi nasze serce zwraca się ku Jezusowi, a często jest tak, że dlatego dzielimy się z innymi, bo nasze serce należy do Chrystusa i to On nas przynagla do czynów miłosierdzia”.

Za ciepło pomocnych dłoni dziękujemy Panu Grzegorzowi Bruskiemu za bezinteresowną pomoc w dalszemu tworzeniu ” Lasku Bożego Miłosierdzia”.

Drodzy przyjaciele, parafianie, dobrodzieje!

Dzięki Wam ofiarodawcom oraz zaangażowaniu wielu osób udało się zakupić oraz zamontować dzisiaj dzięki męskiej ekipie część ogrodzenia w Lasku Bożego Miłosierdzia. Chcemy żebyście wiedzieli o każdych podjętych przez nas krokach przy powstającym  naszym wspólnym dziele, które czynione jest na Chwałę Bożą oraz na rzecz lokalnej społeczności.

Raz jeszcze dziękujemy każdemu z osobna za wszelką okazałą pomoc oraz za wciąż doświadczane dobro.

Małymi kroczkami do przodu. …Dzisiejszego dnia po raz kolejny dostrzegliśmy Miłosierdzie Boże. Prace porządkowe w Lasku Miłosierdzia Bożego w Zakątku Świętych Joachima i Anny nadal trwają . W imieniu proboszcza ks. Roberta Gromka oraz członków Parafialnego Zespołu Caritas parafii w Żydowie, dziękujemy wszystkim za dzisiejszą wytrwałość, wspólną pracę oraz miłe i owocne popołudnie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana Tomka Sobko , który swoim ciągnikiem wykonuje prace związane z nawożeniem ziemi oraz równaniem terenu. Bo wszyscy razem tworzymy nasze wspólne dzieło.

received_408028527484315

Tradycją w naszym kościele stało się już, że członkowie Parafialnego Zespołu Caritas pod przewodnictwem Pana Jarosława Biedulskiego zaśpiewali  dzisiaj podczas niedzielnej liturgii min. Barkę ulubioną pieśń oazową Ojca Świętego z okazji XXI Dnia Papieskiego, któremu przyświeca tegoroczne hasło ” Nie lękajcie się „. Były to jedne z pierwszych słów z którymi wyszedł do ludzi 22 października 1978 roku Jan Paweł II. A po mszy świętej……oczywiście nie mogło obyć się bez pysznych kremówek  . Całej wspólnocie , dziękujemy za piękne świadectwo wspólnej modlitwy oraz włączenia się do zespołowego śpiewu. Bóg zapłać dla Pani Katarzyny Szocińskiej za piękną kompozycję kwiatową  w której nie zabrakło różańca o którym często mówił św. Jan Paweł II – ” Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”.

20211009_134419

Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie dnia 22 sierpnia 2021roku zorganizował spotkanie z seniorami promujące sąsiedzkie usługi opiekuńcze pod hasłem : ” Starsi i Młodsi Razem Nadzieją Kościoła”. Podczas spotkania zainicjonowanego przez ks. Roberta Gromka proboszcza parafii w Żydowie powstał pomysł powstania przy plebanii „Zakątku świętych Joachima i Anny z Laskiem Miłosierdzia Bożego „, pod patronatem Caritas naszej parafii. Jest ono odpowiedzią na apel papieża Franciszka o ustanowieniu Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, które obchodzone jest w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę lipca, blisko właśnie uroczystości świętego Joachima i Anny, dziadków Jezusa. Niech będzie to miejsce rodzinnych spotkań oraz wielopokoleniowych spotkań. Pierwsze prace rozpoczęte . Wszystkim za dzisiejsze przybycie serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne etapy tworzenia naszego parafialnego projektu.

20211009_095203

CARITAS Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie wsłuchując się w głos papieża Franciszka dnia 22 sierpnia 2021 roku zorganizował letnią biesiadę z seniorami. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13.oo mszą świętą w kościele w Żydowie pod hasłem ” Starsi i Młodsi -Razem – Nadzieją Kościoła. Po uroczystej eucharystii wszyscy seniorzy udali się na plac przy plebanii. Na początku spotkania proboszcz ks. Robert Gromek udzielił Bożego błogosławieństwa  a następnie Pan Damian Krysiak prezes Caritas serdecznie powitał wszystkich uczestników oraz złożył seniorom życzenia. W dowód szacunku do osób starszych i seniorów członkowie Parafialnego Zespołu Caritas wręczyli seniorom drobny słodki podarunek w postaci serduszka . W tym dniu była również okazja pokłonić się pewnej pięknej 50 letniej historii . Wśród uczestników spotkania był 78 letni senior, parafianin Parafii w Żydowie z kościoła filialnego w Drzewianach, który obchodził 50 lecie posługi kościelnego oraz dzwonnika. Z tej okazji złożono Panu Józefowi podziękowanie za trud włożonej pracy oraz za każde chwile spędzone w świątyni. Po uroczystej części spotkania integracyjnego seniorzy zostali zapoznani z ofertą promującą sąsiedzkie usługi opiekuńcze realizowane przez Caritas Diecezji Koszalinsko – Kołobrzeskiej w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę w/w przedsięwzięcia oraz książkę o dobrym żywieniu dzieci z komiksami, które zapewne będą chętnie czytanie przez dziadków dla swoich wnuków. Kolejnym punktem spotkania była wspólna wypita kawa, wspólnie zjedzony posiłek. Nie obyło się także bez wspólnych sportowych oraz muzycznych zabaw, ciekawych i pięknych rozmów. Letnia biesiada z seniorami przebiegała w miłej i rodzinnej atmosferze.

20210821_132542