CMENTARZ PARAFIALNY

REGULAMIN CMENTARZA
PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
W ŻYDOWIE

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z pózn. zm. / w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolica Apostolska i Rzeczypospolita Polska podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, póz. 318 / stanowi się co następuje.

§ 1

Cmentarzem Grzebalnym w Żydowie administruje Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP.

§ 2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§ 3

Na cmentarzu parafialnym w Żydowie urządza się groby:

 • ziemne zwykłe
 • ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik)
 • ziemne – rabatki
 • groby murowane – grobowce

§ 4

Na cmentarzu stosuje się opłaty:

 • za miejsca grzebalne
 • za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych
 • za korzystanie z obiektów cmentarnych
 • za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych
 • za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca
 • za przywrócenie prawa do grobu
 • za rezerwację miejsc grzebalnych

§ 5

1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 4 pkt l wnosi się na okres 20 lat.
2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Opłaty za groby powstałe przed dniem 1 stycznia 2011 r., należy uiścić do końca 2011 r. Osoby posiadające więcej niż jeden grób, na cmentarzu Parafialnym w Żydowie, mogą uzgodnić termin zapłaty za groby, zgłaszając się do ks. Proboszcza. Opłata za groby już istniejące na okres 20 lat, liczona jest od dnia 1 stycznia 2011 r.
4. Groby byłych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie powstałe przed dniem 1.01.2011 r., gdy nie zostanie uiszczona opłata za grób, po okresie 20 lat od pochówku, będą kolejno likwidowane a miejsca grzebalne przeznaczone do nowego pochówku.
5. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20- letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
6. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.
7. W wypadku nie wniesienia w terminie opłat określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest przywrócenie praw do grobu za zgoda zarządcy cmentarza.
8. W przypadku grobu, w którym od ostatniego pochowania zwłok upłynęło mniej niż 20 lat przyjęcie opłaty 20-letniej nie wymaga zgody zarządcy cmentarza i nie pobiera się opłaty za przywrócenie prawa do grobu.
9. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
10. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacja umieszczona na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
11. Z czynności związanych z likwidacja grobu sporządza się protokół.

§ 6

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
a) pozostały małżonek(-a),
b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
d) krewni boczni do 4 stopnia,
e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.
5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.
7. Dysponentom nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

§ 7

1. Z chwila pochowania do grobu wymienionego w $ 6 osoby zmarłej dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzje podejmuje wspólnie osoba wymieniona w $ 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w $ 6 ust. 2.
2. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
3. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymieniona w $ 6 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez te osobę wskazaną.
4. Osoby wymienione w $ 6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:
a) prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami,
b) w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w $ 6 ust. 2, decyzje o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym „wspólne” gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
c) Członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§ 8

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana jedynie za zgodą Administratora cmentarza. Ekshumację przeprowadza się:
a) na umotywowana prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,
b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 9

1. Groby (w tym murowane – grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego zarządca cmentarza wypłaca jego dysponentowi odszkodowanie ustalone przez specjalistę wskazanego przez zarządcę cmentarza i dysponenta uwzględniając aktualny koszt budowy takiego grobu oraz jego stopień zużycia.

§ 10

Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 11

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczona opłatę.

§ 12

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która ma podpisana umowę z zarządcą cmentarza i otrzyma zlecenie z Kancelarii Cmentarza.

§ 13

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w Kancelarii Parafialnej w Żydowie.

§ 14

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowana wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotacje Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.
2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 15

1. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
a) dla zwłok dzieci do lat 6:
długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,
odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
b) dla pozostałych zwłok:
długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,
odstępy – od każdego boku po 0,5 m,
c) dla urn ze szczątkami zwłok:
długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,
odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.
2. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:
długość 2,3 m, szerokość 1,4 m, głębokość 1,7 m,
odstępy – od każdego boku po 0,5 m.
3. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary:
długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.
4. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
5. W przypadku grobów już istniejących, jeżeli wymiary nagrobka przekraczają w/w, osoba dysponująca grobem jest zobowiązana uiścić opłatę za dodatkowe miejsce grzebalne lub dostosować nagrobek do w/w wymiarów.

§ 16

Wszelkie prace remontowo-budowlane np: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Parafialną w Żydowie. Prace prowadzone bez zezwolenia Kancelarii Parafialnej uważane są jako nielegalne.
W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 4 listopada.

§ 17

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b) ustawiania ławek, ogrodzeń bez zezwolenia Kancelarii Parafialnej,
c) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
d) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
e) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa oraz innych napojów alkoholowych,
f) wprowadzania zwierząt,
g) handlu,
h) kradzieży złożonych na grobach kwiatów , świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,
i) jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów,
j) samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:
a) prac kamieniarskich i budowlanych,
b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,
c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
d) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
e) przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów).

§ 18

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego w Żydowie ustala zarządca cmentarza.

§ 19

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§ 20

Książka skarg i wniosków jest dostępna w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych mniejszym regulaminem maja zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póz. zm./.

§ 22Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Biurze Parafialnym.

§ 23

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczącej wzrostu opłaty za wywóz odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego, decyzją Rady Parafialnej z dnia 28 lutego 2019 r., Administrator Cmentarza Parafialnego w Żydowie wprowadza do niniejszego regulaminu „opłatę śmieciową” w wysokości 20 zł na rok (1,66 m-c) za każdy grób, płatną u Proboszcza bądź przedstawiciela Rady Parafialnej do końca I kwartału każdego roku.

§ 24

Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 14 lutego 2011 r, od dnia 1 marca 2019 r. otrzymał nowe brzmienie zapisane w § 23.

Żydowo, dnia 28 lutego 2019 r.